Mentorointi

Mentori yrittäjän työelämässä oppimisen tukena

Kun hakeudut oppisopimuskoulutukseen, tarvitset ohjaajaksesi mentorin. Mentorina voi toimia toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö, jolla on riittävä yrittäjyyden ja opiskeltavan ammattialan osaaminen. Mentori voi olla myös eri alalta kuin sinä itse.

Yrittäjän työelämässä oppiminen tarkoittaa kehitystyötä, jota teet yrityksessäsi koulutuksen aikana, kun viet oppimaasi käytäntöön, omaan yritystoimintaasi. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena voi olla tutkinnon, tutkinnon osan tai muun ammatillisen lisäkoulutuksen suorittaminen. Se on ikään kuin palkinto kehitystyöstäsi.

Mentorointi on yksi osa yrittäjän tavoitteellista kehittymistä oppisopimuskoulutuksen aikana. Mentori auttaa kokemuksellaan tavoitteidesi saavuttamisessa. Hän ohjaa, kannustaa sekä antaa puolueetonta ja rakentavaa palautetta. Mentori on kuin urheilijan valmentaja, joka auttaa sinua pääsemään toivomiisi tuloksiin.

Yllä olevasta kuviosta näet, miten työelämässä oppiminen, koulutuspäivät ja näytöt painottuvat oppisopimuskoulutuksessa. Säännölliset tapaamiset mentorin kanssa tukevat työelämässä oppimista.

Sinun vastuullasi on pitää yhteyttä mentoriin. Teette yhdessä suunnitelman tapaamisista säännöllisin väliajoin koulutuksen tavoitteiden ja sinun tarpeesi mukaan. Mentorisuhde on luottamuksellinen, joten saat jakaa mentorisi kanssa niin onnistumiset ja oppimiskokemukset kuin huolet ja harmitkin.

Mentoriksi hakeutuvalle

Kun yrittäjä hakeutuu oppisopimuskoulutukseen, hän tarvitsee ohjaajakseen mentorin. Se voit olla sinä.

Mentorina työkalunasi on oma kokemuksesi – yrittämisestä, työelämästä ja erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Tehtävänäsi on lisäksi kannustaa sekä antaa puolueetonta ja rakentavaa palautetta.

Sovellut yrittäjän mentoriksi, jos sinulla on

 • kokemusta yrittäjyydestä
 • aikaa ja halua jakaa osaamistasi toiselle yrittäjälle
 • kiinnostusta ammatilliseen kehittymiseen
 • halua testata uusia ajatuksia ja ideoita yrittäjäopiskelijan kanssa.

 

Yrittäjäopiskelijan mentorointi tarkoittaa sitä, että tuet ja ohjaat toista yrittäjää saavuttamaan asettamansa tavoitteen: kehittää yritystä ja kehittyä yrittäjänä. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on yrittäjäopiskelijan valitseman tutkinnon, tutkinnon osan tai muun koulutuskokonaisuuden suorittaminen.

Yrittäjä voi löytää sinut mentoriksi omista verkostoistaan tai valtakunnallisesta Mentoripankista.

 

Mentorina sitoudut

 • suunnittelemaan, ohjaamaan ja tukemaan yrittäjäopiskelijaa hänen omissa tavoitteissaan
 • tapaamaan yrittäjäopiskelijan säännöllisesti koko opiskelun keston ajan
 • noudattamaan mentorin arvoja, joita ovat luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus
 • antamaan palautetta yrittäjän osaamisen kehittymisestä ja toimimaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän/ oppisopimustoimijan kanssa.

Mentorina toimiessasi saat

 • merkityksellistä uutta toimintaa oman yrittäjyytesi oheen
 • mahdollisuuden omaan ammatilliseen kehittymiseen
 • uusia näköaloja yrittäjyyteen ja oppimiseen
 • innostuksen kihinää, kun pääset jakamaan toisen yrittäjän onnistumisen
 • upean verkoston muiden alojen yrittäjistä.

Mentoroinnin arvopohja

Mentoripankin mentorien yhteinen arvopohja on syntynyt Hyvä Diili –hankkeen aikana vuosina 2013 – 2015.

Se koostuu kolmesta perusarvosta:

Luottamuksellisuus

Mentorina pääset lähelle yrittäjän arkea. Jaat hänen onnensa ja ongelmansa, hupinsa ja haasteensa. On itsestään selvää, että nämä asiat pysyvät teidän kahden välisinä. Mentorointisuhde on täysin luottamuksellinen.

Tavoitteellisuus

Mentoroinnilla on oltava tavoite ja oppisopimuskoulutuksessa se on tutkinnon, tutkinnon osan tai muun koulutuskokonaisuuden suorittaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan keskusteluja millaista osaamista vielä on tarvetta hankkia. Kaikkea ei tarvitse saada aikaan kerralla. Miettikää myös välietappeja ja muistakaa iloita jo syntyneistä tuloksista. Suosittelemme ohjaussuunnitelman käyttämistä, voitte kirjata siihen yhdessä ylös näitä tavoitteita ja tarkistaa suunnitelmaa matkan varrella.

Tavoitteena ei ole vain treffata kahvikupin ääressä ja puhua kivoja. Toki sitäkin saa tehdä, mutta jokaisella tapaamisella pitää olla myös päämäärä, jota kohti edetään.

Oppimisen arvostus

Mentorit arvostavat oppimista. He tietävät, että oppimiseen kuuluu epäonnistumisia ja takapakkeja, ja he osaavat myös juhlistaa onnistumisia ja edistysaskeleita.

Kokenut mentori tietää, että jokaisella on oma oppimistahtinsa ja -tyylinsä. Hän osaa tukea omaa mentoroitavaansa tämän yksilöllisellä kehittymispolulla.

Mentorina kehittyminen

Haluamme tukea sinua tärkeässä tehtävässäsi yrittäjäopiskelijan mentorina. Mentorina kehittymiseen on useita vaihtoehtoja:

 • Tutustu ja osallistu oppisopimustoimijasi järjestämään mentorien valmennukseen ja mentoreille suunnattuihin tapaamisiin.
 • Mentorin työkalupakista löydät konkreettisia vinkkejä mentorina toimimiseen.
 • Tukea ohjaustehtävääsi löydät myös työpaikkaohjaajille suunnatulta sivustolta: www.ohjaan.fi

Ohjauksen vaiheet ja ohjaustapaamiset

Ohjaussuhde kestää oppisopimuskoulutuksessa koko koulutuksen keston ajan. Opintojen kesto suunnitellaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti. Kun yrittäjä on valinnut itselleen mentorin, voidaan edetä seuraavasti:

 1. Valmistautuminen ja tavoitteiden asettaminen
 2. Ohjaussuunnitelman tekeminen
 3. Ohjaustapaamiset
 4. Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä
 5. Ohjaussuhteen päättäminen

 

 1. Valmistautuminen ja tavoitteiden asettaminen

Ensimmäisissä ohjaustapaamisissa tutustutte toisiinne ja mentorina perehdyt myös ohjattavan yrittäjän yritystoimintaan. Tutustutte suoritettavan koulutuksen tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin sekä aikataulusuunnitelmaan ja teemoihin.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS tehdään opintojen alussa ja se päivittyy koko opintojen ajan.

HOKSia laadittaessa kartoitetaan yrittäjäopiskelijan tämänhetkistä osaamista ja oppimistarpeita valittuun tutkinnon osaan, tutkintoon tai muuhun tavoitteeseen peilaten. Samalla suunnitellaan, mitä osaamista voidaan vahvistaa mentorin kanssa keskustelemalla. Suunnitelmat tehdään niin, että tietopuoliset opinnot ja yrittäjän yrityksessä tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mentori tutustuu HOKSiin.

 1. Ohjaussuunnitelman tekeminen

Ensimmäisen ohjaustapaamisen tärkein tehtävä on sopia ohjauksen periaatteista:

 • mentorin ja yrittäjäopiskelijan rooleista
 • yrittäjäopiskelijan tavoitteista yritystoiminnassa
 • säännöllisistä ohjaustapaamisista ja niiden aikatauluista

Halutessanne voitte käyttää ohjaussuunnitelman tekemiseen valmista pohjaa, joka löytyy Mentorin työkalupakista.

 1. Ohjaustapaamiset

Säännöllisissä ohjaustapaamisissa käsittelette muun muassa

 • koulutuksessa esiin tulleita uusia asioita ja niiden soveltamista yrittäjäopiskelijan toimintaan
 • kehittämistehtäviin liittyviä kysymyksiä
 • yrittäjäopiskelijan esiin nostamia ajankohtaisia teemoja.

Yrittäjäopiskelijan vastuulla on pitää yhteyttä mentoriin. Suunnitelkaa yhdessä sopiva aikataulu tapaamisille, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tapaamisten välissä opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä mentoriin muulla yhteisesti sopimallanne tavalla.

Ohjaustapaamisiin kannattaa valmistautua ja miettiä teemoja etukäteen. Tapaamisen päätteeksi sovitte seuraavan ohjaustapaamisen ajankohdan ja teemat.

 1. Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä
 • Mentori haastaa, kannustaa ja antaa palautetta yrittäjäopiskelijan osaamisen kehittymisestä.
 • Mentori rohkaisee yrittäjäopiskelijaa itsearviointiin.
 1. Ohjaussuhteen päättäminen

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Ohjaussuhteen päättyessä:

 • Arvioikaa oppimista suhteessa koulutuksen tavoitteisiin. Mentori antaa palautetta yrittäjäopiskelijalle.
 • Arvioikaa ohjaamisen onnistumista. Yrittäjäopiskelija antaa palautetta mentorille.
 • Arvioikaa tietopuolisen koulutuksen hyötyä yrittäjäopiskelijalle. Antakaa palautetta tietopuolisesta koulutuksesta koulutuksen järjestäjälle.
 • Sopikaa lopuksi, kuinka yrittäjäopiskelija vie tavoitteitaan eteenpäin, kun ohjaussuhde on päättynyt.

Palaute yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa

Yrittäjänä toimimisesta ja siinä kehittymisestä yrittäjä saa harvoin palautetta. Kollegaverkostoa ei välttämättä ole, eikä ehkä työntekijöitäkään. Asiakkailta saatava palaute on toki tärkeää, mutta se kohdistuu usein vain tuotteiden tai palvelujen laatuun.

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu palautteen antaminen ja arviointi säännöllisesti opiskelun aikana. Yrittäjä saa palautetta osaamisensa kehittymisestä sekä mentorilta että oppilaitoksen kouluttajalta. Palaute tukee oppimista ja palautetilanteessa tarkoitus on keskustella taidoista ja toiminnasta, ei opiskelijan henkilökohtaisista ominaisuuksista. Mentori on tärkeässä asemassa palautteen antajana.

Hyvä palaute

 • motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta
 • on rakentavaa, molemminpuolista vuorovaikutusta
 • kohdistuu toimintaan, ei henkilöön
 • on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista
 • korostaa positiivisia asioita
 • johtaa käytännön kehitystoimiin, joita seurataan.

 

Palautteen antaminen koulutuksen järjestäjälle

Opetushallitus kerää yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa valtakunnallisesti opiskelijapalautetta oppisopimusopiskelijoilta ja työelämäpalautetta työpaikkaohjaajilta. Vastaathan sähköisiin palautekyselyhin, se on sinulle hyvä mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen.

Arviointi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelma HOKSissa on opintojen alussa sovittu koulutuksen tavoitteista. Arvioinnin kohteena on tavoitteiden saavuttaminen ja yrittäjän osaamisen kehittyminen tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Myös itsearviointi on keskeinen osa oppimisprosessia. Niinpä mentorin ja yrittäjäopiskelijan ohjauskeskusteluissa kannattaa palauttaa säännöllisesti mieliin asetettuja tavoitteita sekä suoritettavan koulutuskokonaisuuden ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteita voitte yhdessä myös arvioida ja suunnata uudelleen opintojen aikana.

Oppilaitoksen kouluttaja arvioi tietopuolisessa koulutuksessa annetut tehtävät. Näyttöjä arvioivat oppilaitoksen edustaja ja työelämän edustaja. Mentori voi sovittaessa toimia työelämän edustajana arvioinnissa.

Koulutuskorvaukset

Mentorille tai hänen yritykselleen voidaan maksaa koulutuskorvausta yrittäjän ohjauksesta. Koulutuksen järjestäjillä (oppisopimustoimija) on erilaisia käytäntöjä koulutuskorvauksen määrittelyyn. Jos koulutus keskeytyy tai purkautuu suunnitellusta poiketen, koulutuskorvaus maksetaan toteutuneen ohjauksen mukaan.

Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa (alv 0%) ja se maksetaan mentorin yrityksen pankkitilille. Jos korvaus maksetaan mentorille yksityishenkilönä, on verotiedot toimitettava koulutuksen järjestäjälle ennakonpidätystä varten.

Koulutuskorvauksen määrään ja maksatukseen liittyvät yksityiskohdat voit varmistaa olemalla yhteydessä oppisopimuksesta vastaavaan koulutuksen järjestäjään ennen ohjauksen alkamista.

Koulutuksen järjestäjien yhteystiedot löytyvät täältä.