Nosta osaamisesi uudelle tasolle!

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuskoulutuksena suoritettu tutkinto, tutkinnon osa  tai muu ammatillinen koulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Kouluttaudut arkityössäsi omassa yrityksessäsi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Yrittäjä – valitse oppisopimuskoulutus!

Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yritystä ja sen toimintaa. Opiskele oppisopimuksella ammattialasi tutkinto, yrittäjyyteen liittyvä koko tutkinto tai tutkinnon osa. Nosta osaamistasi uudelle tasolle !

YRITTÄJILLE Tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus

  • Yritys on juuri perustettu
  • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa yrityksen palveluita
  • Yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää yrittäjyysosaamistaan
  • Tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
  • Yrittäjällä on halu tai tarve päivittää ammatillista substanssiosaamistaan

TYöpaikkaohjaaja = Mentori

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevaa yrittäjää ohjaa työpaikkaohjaaja -mentori.

Mentori on henkilö, jolla on osaamista ja kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista  mentoripankkia.

Työpaikkaohjaaja-mentorille tai hänen yritykselleen voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos arvioidaan, että ohjauksesta aiheutuu kustannuksia.  Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimuskoulutuksen suunnitteluvaiheessa.

Osaamisen hankkiminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä

Opiskeluun saattaa sisältyä opiskelua oppilaitoksessa sekä virtuaalisissa ympäristöissä esimerkiksi 1–4 päivänä kuukaudessa. Oppilaitoksessa tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä suoritetut opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Saat siis opetusta ja ohjausta kahdelta taholta (mentori sekä oppilaitoksen henkilökunta) ja sen myötä uusia taitoja, verkostoja, toimintatapoja sekä pätevyyttä hoitaa yrityksesi toimintaa entistä paremmin.

koko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen

Osaamisesi osoitat yritystoiminnassasi arvioitavilla näytöillä. Näyttöjä voi olla yksi, jos tavoitteena on osatutkinto. Jos tavoitteena on koko tutkinto, näyttöjä on useampia. Näytöt suunnitellaan etukäteen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaan.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen myös oppivelvolliselle opiskelijalle

Henkilökohtaistaminen on paras tapa myös yrittäjän oppisopimuskoulutusta suunnittelevan oppivelvollisen opiskelijan kohdalla selvittää soveltuvin osaamisen hankkimistapa tutkinnon osittain. Siinä yhteydessä koulutuksen järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että oppisopimuskoulutusta järjestetään säädösten mukaisesti ja sovitut valtakunnalliset yrittäjän oppisopimuskoulutuksen yrittäjyyden kriteerit täyttyvät.

Mikäli oppivelvollisena opiskelijana suunnittelet opintoja yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa, olipa kyse koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta, jo suunnitteluvaiheessa mukaan pyydetään sinun lisäksesi huoltajat, vastuuopettaja ja tarvittaessa opinto-ohjaaja. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa käytännön työssä yrittäjää ohjaava työpaikkaohjaaja- mentori on mahdollisuuksien mukaan hyvä olla mukana suunnittelussa tai ainakin tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Moniammatillisella yhteistyöllä ja hyvällä yhteisellä suunnittelulla rakennetaan sinulle oppivelvollisena yrittäjäopiskelijana sujuvaa polkua kohti tutkintoa tai tutkinnon osaa.

Oppivelvollisena yrittäjänä huolehdit oman yritykseesi ja yritystoimintaasi liittyvistä lainsäädännön mukaisista yrittäjän velvoitteista ja hankit toimeentulosi yrittäjänä.

KELAn opiskelijaetuudet eivät ole mahdollisia oppisopimusopiskelijalla. Opiskelijana sinun  onkin hyvä selvittää ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista KELAlta , miten siellä ohjeistetaan mahdollisia päätoimisen  opiskelun tukimahdollisuuksia, jos siirrytkin  kesken opintojen yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta päätoimiseksi opiskelijaksi oppilaitokseen suorittamaan  tutkintoa tai tutkinnon osaa tai jos päätoimisena opiskelijana siirryt  välillä opintojesi aikana  yrittäjän oppisopimuskoulutukseen hankkimaan osaamista omassa yrityksessäsi esimerkiksi yhden tutkinnon osan ajaksi.

Kun kyse on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta opiskelijasta, oppivelvollisuuslain mukainen ohjaus- ja valvontavastuu on koulutuksen järjestäjällä. Huoltajalla on vastuu oppivelvollisen osallistumisesta ja sitoutumisesta päätoimisiin opintoihin.

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja siihen myös oppivelvollisena yrittäjäopiskelijana muiden sopijapuolten kanssa sitoudut. Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä lisätty säännös (44 §), jonka mukaan oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika on enintään neljä vuotta.

Oppisopimuskoulutuksen aikainen työaika on myös oppivelvollisena yrittäjäopiskelijana vähintään 25 h/vko.

OppisopimuSkoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen oppilaitoksen oppimisympäristöissä osallistumisen osalta voi hakea korvausta alueesi oppisopimustoimijalta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus).

Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.