Oikeudet ja velvoitteet

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:

  • Tekemään vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
  • Maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
  • Nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
  • Järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
  • Huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan opiskeluun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä*

 

*Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa opiskelijalle. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määrä-aikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Koulutuskorvaus työnantajalle

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat oppisopimuksessa korvauksen maksamisesta.

koulutuksen järjestäjän / oppisopimustoimijan tehtävät

Koulutuksen järjestäjän / oppisopimustoimijan tehtävänä on suunnitella sekä käynnistää oppisopimuskoulutus opiskelijan, työnantajan, työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen kanssa sekä neuvoa ja ohjata kaikkia osapuolia koulutusyhteistyöhön. Oppisopimustoimija hankkii opetuksen muissa oppimisympäristöissä ja näytöt sekä osallistuu oppimisen ohjaukseen, seurantaan ja vastavuoroiseen palautteeseen.

Oppisopimustoimija maksaa työnantajalle koulutuskorvausta oppisopimuksessa sovitun mukaisesti ja opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia koulutuksen järjestäjän tekemän päätöksen mukaisesti.

Näytön järjestäjä antaa tutkintotodistuksen, kun tutkinto on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä antaa (pyydettäessä) opintosuoritusotteen.

Oppisopimustoimijoiden tehtävänä on lisäksi tiedottaa oppisopimuksesta ja muista koulutus- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

TyöpaikkaOHJAAJA

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen   ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

Lisätietoa työpaikkakouluttajalle: ohjaan.fi