Tiedote YTO-opintoihin liittyen

Kysymys

Voidaanko YTO-opinnot järjestää omassa oppilaitoksessa laajennetussa oppisopimuskoulutuksessa?

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus (Mari Pastila-Eklund 6.6.2019)

Jos koulutuksen järjestäjällä on jonkin ammatillisen perustutkinnon järjestämislupa, sillä pitää olla osaamista yhteisten tutkinnon osien järjestämiseen. Yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet ovat samat eri perustutkinnoissa.

Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen toteuttamistavoista, integroidaanko yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen hankkiminen ammatillisiin tutkinnon osiin vai ei. Koulutuksen järjestäjän tutkintokohtaisessa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvataan mm. YTOjen mahdollinen integrointi ammatillisiin tutkinnonosiin osaamista arvioitaessa. Koulutuksen järjestäjällä tulee kuitenkin olla valmius järjestää YTOt siten, että ne voidaan tehdä myös erillään ammatillisista tutkinnonosista.

Laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän perusteella koulutuksen järjestäjä voi järjestää hankinnan kautta myös niitä tutkintoja, joita sillä ei ole omassa järjestämisluvassaan. Tällöin koulutusta hankkiva koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat tutkinnot, tutkinnon osat ja koulutus järjestetään lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) mukaisesti. Tutkinnon hankkiva koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja päivittämisestä, ja HOKSin laadintaan osallistuvat lisäksi koulutuksenjärjestäjän kanssa yhteistyössä toimivat muut koulutuksen järjestäjät siltä osin, kun osaamisen hankkiminen ja osoittaminen perustuu koulutuksen hankkimiseen.

Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestämisen hankkiva koulutuksen järjestäjä laatii opiskelijan HOKSin, johon merkitään myös suunnitelma YTOihin liittyvän osaamisen hankkimisen tavoitteista, sisällöstä, opetuksesta ja muista osaamisen hankkimisen tavoista sekä opintojen ajoittuminen.

Ei ole estettä järjestää omassa oppilaitoksessa YTOjen koulutusta ja niiden arviointia myös siinä tapauksessa, jossa tutkinnon järjestäminen ja siihen liittyvä tutkintokoulutus hankitaan laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän (lain 27 §:n 1 mom.) perusteella toiselta koulutuksen järjestäjältä. Tutkinnon järjestämisestä vastaava koulutuksen järjestäjä (=tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestämisen myyvä koulutuksen järjestäjä) tunnistaa ja tunnustaa siinä tapauksessa YTO-suoritukset osaksi myymänsä tutkinnon suoritusta ja kirjoittaa tutkintotodistuksen.