Oppisopimusta koskevat kysymykset ja vastaukset Laajennetun oppivelvollisuuden UKK-kysymyksiin

 1. Miten suositellaan otettavan oppivelvollisen huoltajat mukaan oppisopimuksen tekemiseen? V: Oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttanut tilannetta tältä osin.  
 2. Aiheutuuko työpaikoille oppisopimuskoulutuksessa erityisiä vastuita, kun oppisopimus tehdään oppivelvollisuutta suorittavalle? V: Oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttanut tilannetta työpaikkojen vastuun osalta. Koulutuksen järjestäjällä on oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuu myös oppisopimuskoulutuksessa.  
 3. Hyviä käytäntöjä maksuttoman opetuksen järjestämiseen oppilaitoksessa? –
 4. Onko syytä laatia oppisopimus oppivelvolliselle tutkinnonosittain vai koko tutkinnon suorittamisena? V: Oppivelvollisuuden laajentaminen ei vaikuta tähän.
 5. Millaisia vaikutuksia on oppivelvollisuuden suorittamiseen, jos oppisopimus keskeytyy välillä? V: Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuusta säädetään oppivelvollisuuslaissa. Oppivelvollisuuslain mukaan jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppivelvollinen opiskelija ei voi erota oman ilmoituksensa perusteella, ellei hänellä ole uutta opiskelupaikkaa. Jos oppisopimus keskeytyy, oppivelvollisen on jatkettava opintojaan muissa oppimisympäristöissä, ellei hänellä ole uutta opiskelupaikkaa.
 6. Oppivelvollisuus velvoittaa koulutuksen järjestäjää seuraamaan uudella tapaa läsnäoloa myös oppisopimusten osalta. Millä tavoin koulutuksen järjestäjää velvoitetaan valvomaan läsnäoloa opiskelijan työpaikalla? V: Oppivelvollisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Seurannan menettelytavoista ei ole säädetty tarkemmin, vaan koulutuksen järjestäjät ja työnantajat voivat tarvittaessa sopia niistä. Lisäksi lain 79 § mukaisesti: ”Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen johdosta ja sopimusten valvonnasta.”
 7. Maksetaanko kaksoistutkintoa suorittavalle oppivelvollisuuden piirissä ja ei-oppivelvollisuuden piirissä olevalle oppisopimusopiskelijalle opintososiaalisia etuuksia myös lukiopäiviltä? V: Jos opiskelija on ammatillisen koulutuksen oppisopimusopiskelija ja HOKSiin merkittyjä lukiokoulutuksen sisältöjä voi tutkinnon perusteiden nojalla sisällyttää HOKSiin merkittyyn tavoitteeseen, kuuluu osaamisen hankkiminen oppisopimuskoulutukseen, jolloin osaamisen hankkimisajalta muissa oppimisympäristöissä maksetaan oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia, jos opiskelija niitä hakee.
 8. Maksetaanko oppivelvolliselle myös Kelan koulumatkatukea koko oppisopimuksen ajalta – meneekö korvaukset päällekkäin opintososiaalisten etuuksien kanssa (matkat yli 7 km)? V: Oppisopimuskoulutuksen opiskelija ei ole oikeutettu Kelan koulumatkatukeen. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttanut tätä.
 9. Onko oppivelvollinen oppisopimusopiskelija oikeutettu ilmaiseen ateriaan oppilaitoksessa? V: Oikeutta maksuttomaan päivittäiseen ateriaan ei sovelleta oppisopimuskoulutuksen opiskelijoihin. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttanut tätä.
 10. Miten oppivelvollisen osalta varmistetaan päivittäinen läsnäolo työpaikalla? Ks. vastaus kysymykseen 6.
 11. Jos oppisopimusopiskelijan työaika on minimi 25 h/viikossa, riittääkö se täyttämään oppivelvollisuuden vaatimukset? V: Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen lakiin on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä lisätty säännös (44 §), jonka mukaan oppivelvollisuuslaissa tarkoitetulle oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika on enintään neljä vuotta. Oppisopimuksen työaikaan liittyviä vaatimuksia oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuttanut.