Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään perjantaina 4.12.2020. Asetusluonnokset ja asetusmuistio ovat luettavissa oppivelvollisuuden laajentamisen säädöshankkeen sivuilla osoitteessa https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM032:00/2019.

Begäran om utlåtande om förslaget till ändring av vissa förordningar av statsrådet som gäller utvidgning av läroplikten och utbildning som handleder för examensutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet ber er sända remissvaret senast fredagen den 4 december 2020. Utkasten till förordningar och förordningspromemorian finns på webbplatsen för lagstiftningsprojektet för utvidgning av läroplikten på adressen https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM032:00/2019.