Kevätseminaarin avaus 2023

Seminaarin avaus Virpi Spangar 23.3.2023

Hyvä seminaariväki, 

olette lämpimästi tervetulleita tänne Vantaalle Suomen Oppisopimusosaajat ry:n (Läroavtalssakkunniga i Finland rf) kevätseminaariin. Hjärtligt välkommen!

Tuntuu siltä, että työelämän muutostahti kasvaa ja tapahtumat etenevät nopeastikin ennalta arvaamattomiin suuntiin. Missä ollaan menossa vuoden 2022 perusteella?

Vuonna 2022 on eletty globaalisti tilanteissa, joita ei ole voitu ennakoida. Viimeisimpänä Ukraina sota ja siitä johtuva energiakriisi on heijastunut voimakkaasti työpaikkoihin ja elinkeinoihin Suomessa. Toisaalta osaajapulan syvyyttä kuvaa se, että näistä muutoksista huolimatta on oppisopimusten määrä kasvanut eri puolilla maata.

Oppisopimuskoulutuksen kysyntä ja merkitys osana Suomen koulutusstrategiaa ja ammatillisen osaamisen kehittämistä jatkui vahvana. Oppisopimusten määrän kasvuun ovat vaikuttaneet erityisesti ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisen mahdollistamat lyhyet tutkinnonosakohtaiset oppisopimukset nuorten kohdalla vuodesta 2018 lähtien.

Vuonna 2022 käynnistyi oppisopimuskoulutuksen kehittämistyöryhmän toimenpiteenä alle 20-vuotiaiden 1. tutkintoa suorittavien oppisopimuksiin korotettujen koulutuskorvausten maksaminen. Vuosina 2022-2024 on tarkoitus selvittää, onko koulutuskorvauksen määrällä vaikutusta nuorten oppisopimuksiin pääsyyn. Tässä vaiheessa on kentällä todettu haastavaksi se, että korotuksen määrä vaihtelee koulutuksenjärjestäjittäin.

Suomen työllisyysstrategiassa edellytetään koulutuksen järjestäjiltä toimia, joilla kohtaantoa työmarkkinoilla parannetaan mm. poluttamalla opiskelijoita työharjoittelujen kautta työllistymään oppisopimuksella. Osaajapula-aloilla on enenevässä määrin järjestetty rekrytointi- ja työvoimakoulutuksia ja niiden jatkoksi oppisopimuksia. Opiskelijoiden saaminen koulutuksiin on kuitenkin tullut koko ajan haasteellisemmaksi kuten erityisesti sote-alalla. Myös oppisopimuskoulutuksen kautta rekrytoidaan työvoimaa ulkomailta. Oppisopimuskoulutus nähdään yhtenä keskeisenä ratkaisuna ammattihenkilöstön työllistämiseen, aliedustettujen ryhmien kouluttamiseen ja työpaikoilla olevan henkilöstön kouluttamiseen.

Näkymät vuodelle 2023

Edellytykset oppisopimusten määrän kasvulle on edelleen olemassa, koska työmarkkinoilta on poistumassa paljon ammattiosaajia eläköitymisten johdosta. Myös uutta osaamista tarvitaan (digitalisaation ja kiertotalouden kehitystyön edetessä). Jatkuvan oppimisen uudet resurssit ja niiden kohdentuminen oppisopimuskoulutukseen voidaan ottaa myönteisenä vastaan.

Oppisopimuskoulutuksen parissa toimivien osaamisen varmistaminen ja koulutuksen asiakaslähtöisyys (opiskelijat ja työnantajat sekä yrittäjät) sekä toimintamallien tasalaatuisuus eri puolilla maata ovat merkittävässä roolissa, jotta määrällistä kasvua toteutetaan laadukkaasti.

Yhdistys päivitti strategiaansa vuoden 2021 aikana. Strategian mukaista toimintaa toteutettiin vuonna 2022 ja kärkitoimenpiteistä on erityisesti paneuduttu:

 • Markkinointi- ja somestrategian ja viestinnän kehittäminen oppisopimus.fi -sivuston oikeellisuuden päivittämiseen,
 • Mentoripankin sivuston ja oppisopimus.fi -sivuston yhteyden kehittämiseen
 • Tiedottamisen tehostamiseksi on ostettu yhdistyksen ulkopuolelta tiedottajan työpanosta.
 • Oppisopimuskoulutuksen näkyvyyttä on tehostettu myös aloittamalla JS Suomi Oy:n kanssa sähköisen ja painetun esitteen tekeminen.
 • Yhdistyksen toimintamuotojen kehittäminen ja aktiivisuus (mm. aloitteellisuus ohjeistuksen laadinnassa hyvinvointialueille siirtymiseen)
 • Jäsenistön laajempi osallistaminen, kun jälleen on palauduttu kasvokkain tapaamiseen seminaarien yhteydessä.

Toimintavuoden aikana yhdistys on tehnyt yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa oppisopimuksiin liittyvän erityisosaamisen ylläpitämisessä ja erityiskysymysten ratkaisemisessa.

Yhdistyksen hallituksen toimintasuunnitelmaan 2023 esitetään seuraavia asioita:

 • Yhdistyksen hallitus jatkaa osallistumista valtakunnallisiin kehittämistyöryhmiin ja keskusteluihin sekä on vaikuttamassa siihen, että oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet tulevat huomioiduksi ammatillista koulutusta koskevassa päätöksenteossa.
 • Alueellisen tiedottamisen ja vuorovaikutuksen tehostaminen oppisopimuskoulutuksesta työelämän ja rakenteiden voimakkaissa muutoksissa (mm. TE24 uudistus, kansainvälinen rekrytointi, vihreän siirtymän ja digitalisaation voimakas eteneminen).
 • Erityisesti tulee käynnistää valmistautuminen TE24 -uudistuksen vaikutusten heijastumiseen oppisopimuskoulutukseen.
 • Kansainvälisten osaajien määrä tulee kasvamaan eri puolilla maata. Tarvittavien keskustelujen käymisessä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti voi yhdistys tukea jäsenistöä mm. ohjeistuksilla ja kannanotoilla.
 • Mentoripankin ja pankin sivuston toiminnan kehittämisen vieminen päätökseen uudistamalla alustaratkaisu.
 • Toimintalainsäädännön koulutus 20.4.2023 klo 13 -15.30 teamsilla yhteistyössä OKM:n ja OPH:n kanssa.

Kannustan kaikki osallistujia keskustelujen käymiseen yhteisistä asioista. Verkostoituminen, verkostoissa toimiminen ja kumppanuudet tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpi osa ammatillisen koulutuksen palveluita. Seminaariin osallistuminen antaa mahdollisuuden saada vastauksia omaan työhön tai löytää verkostoja, joissa keskusteluja voi jatkaa.

Mukana on 110 oppisopimusosaajaa ja meille elintärkeitä sidosryhmiä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Suomen Yrittäjät ja Kauppakamari. Kuulemme myös ELYn ja tutkimuksen näkökulmia työperäisen maahanmuuton tilannekuvaan. Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia puhujia esityksistänne.

Mutta tärkeintä!

Tänä vuonna 2023 on 100 vuotta ensimmäisen oppisopimuslain voimaantulosta. Koulutusmuoto on huikea menestystarina. Tänä vuonna tulemme juhlistamaan vuotta pitkin matkaa ja varsinkin juhlavuoden päätapahtumassa syysseminaarissa. Hyvää juhlavuotta kaikille, ollaan ylpeitä hienosta koulutusmuodostamme!