Läroavtalsutbildning för studerande

Vad är ett läroavtal?

Läroavtalet är ett tidsbestämt arbetsavtal där arbetsgivaren utbildar den anställda – antingen en nyanställd eller en redan anställd person. Den studerande kan avlägga en examen eller en examensdel på flera olika arbetsplatser. Alla examina som finns inom andra stadiets yrkesutbildning kan avläggas som läroavtalsutbildning. En examen som har avlagts på läroavtal ger samma behörighet för fortsatta studier som en examen avlagd på ett yrkesinstitut eller ett gymnasium ger. Den ger även samma kompetens som en examen avlagd på ett yrkesinstitut ger.

En läroavtalsstuderande utbildar sig genom att lära sig i arbetet, får lön för utfört arbete och också arbetserfarenhet.

Genom läroavtal kan du också fortbilda dig eftersom du kan avlägga enskilda examensdelar, inte bara hela examina. Alla som är 15 år eller äldre kan studera på läroavtal. Läroavtalet är ett arbetslivsnära sätt

  • att studera till ett yrke
  • att byta bransch
  • att få betyg på sitt kunnande
  • att slutföra studier som lämnat på hälft eller
  • att skaffa tilläggsutbildning.

Det finns över 160 olika examina och flera tusen examensdelar att välja mellan.

Läroavtalets parter

Läroavtalets parter är:

  • Den studerande (avlägger en examen elelr en del av en examen)
  • Arbetsgivaren (har ingått ett arbetsavtal med den studerande)
  • Läroanstalten (studier sker även här eller i läroanstaltens lärmiljöer)
  • Läroavtalsanordnaren (handhar avtalsärendena, betalar eventuella utbildningsersättningar till arbetsgivaren, ordnar undervisning, betalar eventuella studiesociala förmåner)

För att studera på läroavtal måste du ha en arbetsplats. På arbetsplatsen handleds du av en arbetsplatshandledare som t.ex. kan vara din förman eller kollega. Arbetsplatshandledaren är din stödperson och din rådgivare på arbetsplatsen.

I ett läroavtal ingår det vanligen även studier på en läroanstalt.

Läroavtalsanordnaren sköter om avtalsenliga arrangemang och har ansvar för att en plan över studierna uppgörs i samråd med övriga parter.

avgifter för läroavtalsstudier

För att studera till en grundexamen uppbärs ingen avgift men utbidlningsarrangören kan ta en avgift för yrkes- eller  specialyrkesexamensstudier.

studierna på arbetsplasten

Störtsa delen av eller i vissa fall allt lärande sker på arbetsplasten. Arbetsmängden per vecka ska uppgå till minst 25 timmar i medeltal. Den studerande är i ett arbetsförhållande och hen är en jämbördig medlem i arbetsgemenskapen. För utfört arbete får hen lön. En utnämnd arbetsplatshandledare handleder den studerande på arbetsplatsen, till exempel en förman eller en annan anställd.  Den studerande får ansvar och hen lär sig genom att utföra verkliga arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som en läroavtalsstuderande utför ska motsvara kraven på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna.

 

studierna i utbildningsarrangörens lärmiljöer

Examensutbildningen kan omfatta studier i en läroanstalt och i virtuella miljöer till exempel 1-4 dagar i månaden. De här studierna är till nytta i det praktiska arbetet. Inlärningsuppgifterna berör det egna arbetet, arbetssätten och –praxisen. Det är läroavtalsarrangören som både skaffar och bekostar studierna i läroanstalten eller de virtuella studierna. Läroanstaltens lärare handhar den utbildning som ges i en läroanstalt och de handleder den studerande. Läraren följer även med hur studierna framskrider.  Tillsammans med läraren utvärderar även den studerande sina studier.

läroavtalets längd

På läroavtal kan man avlägga en hel examen eller enstaka examensdelar. Längden på ett läroavtal varierar allt ifrån till exempel någon månad till flera år. Att avlägga en grundexamen tar vanligen 2-3 år och att avlägga en yrkes- eller en specialyrkesexaemn ungefär 1-1,5 år. Längden på studierna beror på den studerandes önskemål samt tidigare förvärvade yrkeskunskaper.

intresserar läroavtal? börja när som helst!
– ta kontakt!

Om du genast vill fråga något, kontakta din regions läroavtalsaktör!

Många läroavtalsarrangörer ordnar öppna infotillfällen som är avsedda för dem som är intresserade av läroavtal och vill ha mera kött på benen om saken. Checka tidtabellen för eventuella infon på läroavtalsaktörens webbplats!

Sök din lokala utbildningsanordnare.