Rekrytera eller utbilda personal

Hittar du inte lämplig, kunnig personal? Söker du någon som har uppdaterat kunnande om din bransch? Behöver din personal fortbildning inför nya arbetsuppgifter? Med läroavtal kan du lära upp en bra typ till en superanställd eller utbilda personalen med ännu större expertis.

Ett läroavtal är ett effektivt sätt att rekrytera ny eller utbilda befintlig personal.

Genom att utbilda den anställda på arbetsplatsen får du just det kunnande du behöver, snabbt och kostnadseffektivt.

Personalutbildning med läroavtal är en investering för framtiden eftersom utbildad och kunnig personal bidrar till att företaget är framgångsrikt.  

Ett läroavtal är ett effektivt sätt att rekrytera ny eller utbilda befintlig personal.

. Kontakta läroavtalsbyrån i din region för mera information.

Fyra parter

Arbetsgivaren och den studerande (dvs. den som avlägger en examen, examensdel, annan helt) är de viktigaste parterna i läroavtalet, eftersom största delen av studierna sker genom lärande i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessutom är  läroanstalten och läroavtalsanordnaren parter i läroavtalet. Arbetsplatshandledaren är den som på arbetsplatsen är närmast den som studerar på läroavtal eftersom hen är utsedd av arbetsgivaren att handleda den studerande på arbetsplatsen.

Den studerande kan studera i andra lärmiljöer ifall det stöder praktiskt kunnande.  Den fjärde parten, läroavtalsanordnaren, sköter bland annat avtalsfrågor och skaffar lämplig undervisning som inte sker på arbetsplasten (i en läroavtalst eller i virtuell miljö). Läroavtalsanordnaren stöder även det lärande  och den handledning som sker i arbetslivet.

Arbetsgivarens kostnader

Arbetsgivaren står inte för andra direkta kostnader vad gäller rekryteringen och utbildningen än lönekostnaderna och tillhörande avgifter.

Utbildningsersättning

Utbildningsanordnaren kan betala en utbildningsersättning till arbetsgivaren ifall arbetsgivaren och utbildningsanordnaren uppskattar att utbildningen förorsakar kostnader och kommer överens om  utbildningsersättningen.

Utbildningsavtal

Utbildningsavtal har från och med januari 2018 ersatt det som tidigare hette inlärning i arbete inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Utbildningsavtalet är ett skriftligt, tidsbundet avtal mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatsen om den studerandens förvärvande av kunnande på en arbetsplats. Inom ramen för ett utbildningsavtal står den studerande inte i ett anställningsförhållande och därför utbetalas heller inte någon lön åt studeranden för denna tid. Utbildningsavtalet kan även fungera som en smidig övergång till ett möjligt läroavtal. Studerande som får utbildning som grundar sig på utbildningsavtal har rätt till följande studiesociala förmåner: studiestöd, ersättning för skolresekostnader samt rätt till de avgiftsfria måltider som utbildningsanordnaren erbjuder.

Undervisnings- och kulturministeriet : Avtalsmodeller

 

Lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetssökande

Arbetsgivaren kan på TE-byrån ansöka om lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetssökande på läroavtal. Läroavtalet eller anställningsförhållandet kan inte påbörjas förrän beslutet om lönesubventionen fattats av TE-byrån. TE-byrån beslutar om stödets storlek och längd på basis av arbetsgivarens ansökan.

läroavtal för befintlig personal

Ett läroavtal kan också ingås med en tillsvidareanställd  eller med en visstidsanställd. En anställning med hjälp av lönestöd kan under vissa omständigheter förlängas som ett läroavtal.